HIV infekce a dutina ústní.

Předmluva

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace a Světového programu boje proti AIDS se skutečný počet HIV infikovaných v zemích regionu Střední a Východní Evropy pohybuje mezi pěti až desetinásobkem registrovaného počtu osob s HIV/AIDS. Dle údajů Národní referenční laboratoře pro AIDS Státního zdravotního ústavu v Praze dosáhl celkový počet osob žijících s HIV/AIDS ke dni 31. 10. 2001 počtu 423 osob (325 mužů a 98 žen). Lze tedy očekávat, že v našem státě žije něco mezi 2.000 až 4.000 našich občanů infikovaných virem HIV, z nichž až u 90 % nemusí být jejich sérostatus znám. Tito lidé jsou obvykle tzv. asymptomatickými nosiči viru HIV, anebo se u nich mohou vyskytnout některé klinické projevy, které v rámci diferenciální diagnostiky mohou svědčit pro přítomnost jím vyvolané infekce. Některé z nich se vyskytuji i v oblasti orofaciální a tak prvním lékařem, který může vyslovit podezření na přítomnost infekce HIV, může být právě stomatolog. Všichni stomatologové by měli být obeznámeni s těmito klinickými projevy a měli by být schopni i v rámci povinného předtestového poradenství informovat takového pacienta o vhodnosti vyšetření na HIV protilátky a umět ho „dovést“ k jeho provedení. Jako pomůcka pro stomatology vzniknul tento ilustrační materiál, jehož výroba byla hrazena z dotace Národního programu boje proti AIDS v roce 2001. Autorem textové části je doc. MUDr.Radovan Slezák, CSc., z LF UK v Hradci Králové, s nímž jsme rovněž konzultovali výběr těch nejvhodnějších klinických obrazů vyskytujících se u osob infikovaných virem HIV. Poděkování patří nejen jemu, ale i České stomatologické komoře za vstřícnou spolupráci při distribuci tohoto materiálu.

                        MUDr. Jaroslav Jedlička, CSc.
              manažer Národního programu HIV/AIDS

Klinické projevy chorob v dutině ústní u jedinců nakažených infekcí HIV tvoří aktuální oblast současné stomatologie, jíž musí věnovat zvýšenou pozornost veškerý zdravotnický personál, pracující v oblasti zubního lékařství.

Všechny dosud známé chorobné projevy v orofaciální oblasti, sdružující se s touto získanou poruchou obranyschopnosti, jeví určité společné rysy:

Intraorální projevy chorob, sdružených s infekcí HIV, mohou přispět
k odhalení dosud nerozpoznaného získaného imunodeficitu.

Chorobné projevy v dutině ústní, vyskytující se při infekci HIV,mohou předcházet jiným projevům tohoto imunodeficientního stavu.

Orofaciální projevy chorob s touto infekcí sdružených jsou variabilní, dosti často netypické, vždy nespecifické, neboť se vyskytují rovněž u jinak disponovaných, HIV negativních jedinců.

Některá tato postižení jsou při srovnání s identickými chorobami, postihujícími jedince HIV negativní, obtížněji léčitelná, případě na terapii rezistentní, někdy recidivující.

Riziko přenosu infekce HIV slinou z dutiny ústní infikovaného pacienta na zdravotníka je velice nízké, na charakteru chorobných změn, nacházejících se v dutině ústní, nezávislé.

V současnosti většina HIV pozitivních jedinců patří mezi homosexuální a bisexuální muže, postižení mužů je v České republice stále zřetelně častější.

Intraorální projevy infekce HIV jsou různého původu, vzhledu a závažnosti. Dosud známá postižení lze rozdělit podle jejich původu do tří základních skupin:

Infekční choroby.
Nádorové choroby.
Choroby nejasného a neznámého původu.

Choroby infekčního původu sdružené s HIV infekcí
Nejčastěji se vyskytují v dutině ústní choroby infekčního původu. Jedná se o tzv. oportunní infekce, vyvolané mikroorganismy, jež nejsou za normáních podmínek patogenní.

U jednotlivých pacientů se mohou různá infekční onemocnění v dutině ústní navzájem kombinovat a mohou se také vyskytovat současně s chorobami jiného, neinfekčního původu. Koincidence různých chorob a jejich neobvyklý, těžký, protrahovaný průběh či recidivy mohou vést k podezření na získanou poruchu obranyschopnosti vyvolanou HIV infekcí, zejména u klinicky zdánlivě zdravých, dosud nerozpoznaných HIV pozitivních jedinců.

Onemocnění dutiny ústní infekčního původu u HIV pozitivních jedinců se dělí dle jejich původců na onemocnění mykotického, bakteriálního a virového původu.


Mykotické infekce
Mykotické infekce jsou nejčastějšími infekčními chorobami dutiny ústní při HIV infekci. Reprezentuje je zejména orální kandidóza různých klinických forem. Má průběh akutní či chronický, vyskytuje se ve formách provázených tvorbou kandidových povlaků (forma pseudomembranózní, orofaryngeální  hyperplastická), i ve formách bezpovlakových (forma erytematózní
a angulární). Vyznačuje se obtížnou léčitelností a častými recidivami.

Během období HIV séropozitivity postihne 95 % HIV pozitivních jedinců. Relativně často je součástí rozsáhlejšího postižení trávicího a respiračního traktu.

Povlakové formy orální a orofaryngeální kandidózy mohou postihovat různé partie ústní sliznice včetně gingivy. Projevují se tvorbou pseudomembrán na zarudlé sliznici, která je palčivá až bolestivá. Navíc bývá patrné i mykotické postižení ústních koutků.

Chronická erytematózní až atrofická forma, klinicky se projevující pouze zarudnutím a palčivostí ústní sliznice v oblasti patra a hřbetu jazyka,
může vést i ke vzniku neobvyklých slizničních lézí - ulcerací, jež jsou silně bolestivé a jen obtížně diagnostikovatelné, neboť jsou zcela netypickými projevy kvasinkové infekce v dutině ústní.

U HIV pozitivních jedinců se častěji vyskytuje glossitis rhombica
mediana s typickým vzhledem a průběhem, obvykle velice špatně
reagující na antimykotickou terapii.

U HIV pozitivních jedinců může dojít ke vzniku intraorálních projevů hlubokých či systémových mykotických infekcí. Obvykle se jedná o solitární, silně bolestivý vřed s edematózním okolím, vzhledem připomínající dlaždicobuněčný karcinom. V dutině ústní a ve faryngu se takto může projevit zygomykóza, histoplasmóza, geotrichóza a kryptokokóza. Orální postižení je v těchto případech obvykle známkou špatné prognózy a diseminace mykotické infekce.


Virové infekce
Mezi postižení virového původu patří:
- Intraorální projevy primární infekce HIV.
- Tzv. hairy leukoplakie.
- Primární herpetická gingivostomatitida, herpetická stomatitida a herpes
  labialis.
- Herpes zoster.
- Cytomegalovirové ulcerace ústní sliznice.
- Infekce vyvolaná lidskými papilomaviry a poxviry.
- Kaposiho sarkom HIV pozitivních jedinců.

Po nákaze infekcí HIV dochází (s odstupem několika týdnů po nákaze) u 50 - 90 % infikovaných jedinců ke klinickým známkám akutní retrovirové infekce. Její klinické projevy jsou necharakteristické a nelze je odlišit od projevů jiných, častějších virových chorob s podobným průběhem. Mezi její projevy (horečky, únavnost, kloubní a svalové bolesti,exantémy, průjmy, lymfadenopatie) patří spolu s akutní faryngitidou také výsev povrchních, solitárních nebo mnohočetných, silně bolestivých erozí na tvrdém patře. Eroze se hojí spontánně během 7 - 10 dnů, současně s ústupem ostatních projevů akutní infekce.

Tzv. hairy leukoplakia (vlasatá leukoplakie jazyka) je slizniční změnou nejistého původu, nejčastěji kladenou do souvislosti s virem Epsteina - Barrové. Hodnotíme ji jako benigní slizniční změnu, vyskytující se nejčastěji na sliznici hran jazyka. Patří mezi časné známky HIV infekce, může jít dokonce o první klinický projev této nákazy. Hairy leukoplakia se klinicky jeví jako neostře ohraničené okrsky bělavě zabarvené sliznice hran jazyka v rozsahu jeho předních dvou třetin. Postižení je obvykle bilaterální. Dalšími místy v dutině ústní, v nichž byla hairy leukoplakia prokázána, jsou hřbet a apex jazyka, sliznice labiální, bukální a patrová. V těchto lokalizacích však má hairy leukoplakia vzhled atypický, plochý. Nález je obvykle stacionární, postižení může spontánně vymizet. Může vymizet i v průběhu antivirové terapie (prováděné z jiných indikací) či po antimykoticích (opět obvykle podaných z jiných důvodů). Možné jsou recidivy, jež vznikají v místech předchozí lokalizace hairy laukoplakie.

Výskyt primární herpetické gingivostomatitidy, nejčastější formy primoinfekce vyvolané HSV, je u HIV pozitivních jedinců možný. Průběh choroby je obvykle těžší, hojení herpetických erozí je pomalejší. Častější jsou současné kožní projevy.

K reaktivaci HSV infekce u HIV pozitivních pacientů dochází snadněji a častěji než v ostatní populaci. Klinické projevy herpetické stomatitidy jsou rozsáhlejší, silně bolestivé. Choroba má těžší průběh i při řádné terapii.

Herpes labialis u HIV pozitivních pacientů se často šíří z retní červeně na kůži obličeje, někdy perzistuje i řadu týdnů i při protivirové terapii.

Ke vzniku zosteru s projevy v dutině ústní dochází u HIV pozitivních jedinců jen ojediněle. Jeho průběh je obvykle těžší. Popsány byly projevy zosteru se vznikem osteonekrózy. Častější jsou neobvyklá postižení většího počtu senzitivních nervů.

Cytomegalovirové ulcerace ústní sliznice jsou pokládány za klinickou známku definitivního rozvratu obranyschopnosti, mohou však být i prvním klinickým projevem imunodeficience. Zvláště v těchto případech je stanovení správné diagnózy obtížné, neboť musí být doloženo histopatologicky.

Molluscum contagiosum se u HIV pozitivních osob vyskytuje častěji než v ostatní populaci. Jeho výsev v orofaciální krajině, nejčastěji periorálně a na krku, může být značně rozsáhlý. Výskyt v dutině ústní je i u HIV pozitivních jedinců neobvyklý. Jednotlivé útvarky mohou být výrazně větší oproti obvyklému průměru. Recidivy po jejich snesení jsou časté.

Také infekční projevy způsobené lidským papilomavirem (HPV) se u HIV pozitivních pacientů vyskytují v orofaciální oblasti častěji.

Condyloma acuminatum je obvykle mnohočetné, terapeuticky obtížně zvládnutelné. Vždy je současně postižena krajina perianální a genitál. Tendence k recidivám je značná.

Bakteriální infekce
Bakteriální infekce ústní sliznice jsou u HIV pozitivních jedinců lokalizovány zejména na gingivě. Za určitých okolností se odtud mohou šířit na další partie ústní sliznice či do hloubky. Specifické infekční agens obvykle nelze stanovit. Jedná se o smíšené, převážně anaerobní bakteriální infekce, při nichž ve spektru detekovatelných mikroorganismů převládají Gram-negativní anaerobní tyčky, anaerobní koky a orální spirochety. Odborná terminologie těchto parodontopatií a slizničních postižení není dosud jednotná.

Tzv. lineární erytém (dříve HIV-gingivitida) se projevuje intenzívním proužkovitým zarudnutím marginální gingivy, provázeným krvácením
a tvorbou petechií na gingivě a alveolární sliznici.

Tzv. HIV-nekrotizující gingivitida a stomatitida je zřejmě dalším stupněm výše uvedeného postižení, jež se blíží klinickým obrazem a subjektivními obtížemi klasické ulcerózní gingivitidě. Začínají rovněž nekrotickým rozpadem interdentálních papil s následným šířením nekróz na okolní měkké tkáně. Nekrózy jsou zprvu jen mírně bolestivé, jejich bolestivost však postupně narůstá.

Tzv. HIV-parodontitida je atypickou formou parodontitidy, která vede k předčasným ztrátám zubů během neobvykle krátké doby, často již za několik měsíců od stanovení diagnózy HIV-parodontitidy. Možný je také její přechod v nekrotizující stomatitidu. Postižení je silně bolestivé. Rentgenové vyšetření chrupu a parodontu prokazuje ztrátu kosti alveolárních výběžků, někdy i tvorbu osteonekróz a kostních sekvestrů.

Bacilární epiteloidní angiomatóza, jejímž původcem je riketsie Rochalimaea henselae, je chorobou s kožními a slizničními projevy, snadno zaměnitelnou s Kaposiho sarkomem. Onemocnění bylo dosud popsáno pouze v souvislosti s HIV nákazou! V dutině ústní se projevuje vznikem zarudlých, uzlíkovitých zbytnění měkké konzistence. Kožní postižení má vzhled makulózního či papulózního exantému, někdy s tvorbou ulcerací a krust. Podezření na tuto chorobu je nutné ověřit histologicky a mikrobiologicky.

Nádorová onemocnění sdružená s HIV infekcí
Intraorální postižení nádorového původu jsou relativně častá. Nejčastěji se jedná o Kaposiho sarkom (sarcoma haemorrhagicum idiopathicum multiplex), jehož biologické vlastnosti jsou - při srovnání s nádory známými z dřívějších dob - zřetelně horší (rychlejší progrese, hematogenní rozsev). Typickými lokalizacemi v dutině ústní jsou tvrdé patro a alveolární výběžky. Nádor se zpočátku obvykle jeví jako zarudlá až fialová skvrna, plošně se šířící a později exofyticky bující a rozpadající se. V současnosti je však za etiologické agens Kaposiho sarkomu HIV pozitivních jedinců považován lidský herpesvirus 8 (HHV-8).

Ve výrazně mladším věku, než tomu je v ostatní populaci, se u HIV pozitivních jedinců vyvíjí podle některých autorů dlaždicobuněčný karcinom jazyka. Jeho biologické vlastnosti, klinický obraz a prognóza se výrazněji neliší od nádorů, postihujících jedince HIV negativní.

Častěji se u HIV pozitivních jedinců vyskytují maligní lymfomy non-Hodgkinova typu, obvykle z T- buněk. Jsou řazeny mezi tzv. extraglandulární či extranodální lymfomy s výrazně horší prognózou, rezistentní na obvyklou protinádorovou terapii. Klinicky se obvykle manifestují rychle vzniklým (dny až týdny), různě velikým zduřením v dutině ústní, nejčastěji na gingivě.
Podezření na maligní lymfom je nutno verifikovat histologickým vyšetřením.

Choroby nejasného a neznámého původu
Postižení velkých slinných žláz a slizniční defekty vzhledu recidivujících aft jsou nejvýraznějšími reprezentanty skupiny nemocí neznámého a nejasného původu, sdružených s HIV infekcí.

Postižení slinných žláz při HIV infekci se někdy projevuje sníženou salivací - hyposialií, napodobující při spojení se zbytněním příušních žláz Sjőgrenův syndrom (autoprotilátky charakteristické pro autoimunitní postižení však nelze detekovat). Příčiny těchto změn nejsou dosud známy.

Častěji se u HIV pozitivních jedinců vyskytují zbytnění příušních slinných žláz, která označujeme jako benigní lymfoepiteliální cysty.

Vznikají proliferací epitelových inkluzí slinné žlázy v intraglandulárních mízních uzlinách, příčina náhlé proliferace však není známá. Afekce je pro své klinické chování (expanzívní růst) indikována k operativnímu odstranění.

Tzv. nespecifické ulcerace ústní sliznice, klinického a histologického vzhledu recidivujících aft běžného typu (aphthosis minor) či rozsáhlejších slizničních ulcerací, odpovídajících periadenitidě (aphthosis maior), jsou silně bolestivé slizniční defekty, u nichž se nepodařilo najít žádnou známou příčinu. Velice pravděpodobně se jedná o projevy aftozní stomatititdy, modifikované celkovým zdravotním stavem. Doba jejich hojení je i při adekvátní terapii déletrvající.


       Doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
        LF UK Hradec Králové

ZDROJ:  www.szu.cz